Kuća Lećevica

Ime i tip objekta: Kuća Lećevica
Lokacija: Lećevica, k.č. 1834 i 1836, k.o. Radošić
Elektro projektant: Milica Lolić, dip. ing. el.
Projekt broj: 36/14
Datum realizacije: studeni 2014.
Bruto stambena površina: 405,16 m2
Etaže: Pr + 1K
Napajanje: 17,25 kW